Dom naroda PFBiH usvojio Zakon o bankama

Zakon o bankama usvojen na nastavku 18.sjednice Doma naroda PFBiH održane 02.03.2017.g.

Dom naroda PFBiH usvojio Zakon o bankama

Odredbe Zakona koje su usvojene danas usklađene su sa direktivama EU i uključuju jaču superviziju banaka, sistem upravljanja rizicima, restrukturisanje banaka, te druge odredbe u pogledu korporativnog upravljanja u bankama.

Zakon o bankama, uz nedavno usvojeni Zakon o Agenciji za bankarstvo FBiH, omogućava uspostavljanje pravnog okvira za restrukturisanje banaka u FBiH, a njegova primjena bi trebalo da vodi ka modernijem bankarskom sektoru. 

To je još jedan od reformskih zakona iz Akcionog plana Vlade Federacije BiH iz oblasti poslovne klime i konkurentnosti.

Izvor: CCI