Nova Dipo -Gornji Podgradci

Pozicija: Radnik na krojenju i šivanju - 6 izvršioca

ОПИС РАДНОГ МЈЕСТА
Радник на кројењу и шивању – КВ текстилне струке, на одређено вријеме (пробни рад) 3 мјесеца - 6 извршилаца

- на одређено вријеме (пробни рад) 3 мјесеца

Nova Dipo -Gornji Podgradci

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Право  учешћа под 1.  имају лица која поред општих услова испуњавају сљедеће посебне услове :

-Завршена текстилна школа смјер кројач или шивач
-Радно искуство од 2 год. на пословима кројења или шивања,
-Изражене комуникацијске способности, самоинцјативност и самосталност у извршавању задатих циљева.

Оглас остаје отворен  до попуне радних мјеста.

Кандидати су дужни уз пријаву доставити кратку биографију и  фотокопију дипломе.
Са кандидатима који уђу у ужи избор ће се обавити  интервју.

Своје пријаве можете слати на Е -маил : novadipo@teol.net  или на адресу “Нова ДИПО” д.о.о. Г.Подградци 78 405

Izvor: Zavod za zapošljavanje RS